Descriere

DAFNE 250 EC fungicid sistemic pentru combaterea bolilor din culturile de sfeclă de zahăr, grâu de toamnă, rapiţă, măr şi cartof.

CONŢINUT ÎN SUBSTANȚĂ ACTIVĂ: 250 g/l Difenoconazol (CAS: 119446-68-3)

FORMULARE: Concentrat emulsionabil (EC)

CATEGORIE DE UTILIZATORI: Profesionali

CUVÂNT DE AVERTIZARE: Pericol

FRAZE DE PERICOL:

H304: Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.
H315: Provoacă iritarea pielii.
H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H336: Poate provoca somnolenţă sau amețeală.
H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
EUH40: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

FRAZE DE PRECAUȚIE:

P261: Evitați să inspirați praful/ fumul/gazul/ceața/vaporii/ spray-ul.
P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
P280: Purtaţi mănuşi de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecţie a feţei.
P301+P310: În caz de înghițire: Sunati imediat la un centru de informare toxicologică sau un medic.
P302+P352: În caz de contact cu pielea: Spălaţi cu multă apă şi săpun. 
P304+P340: În caz de înghițire: Transportați victima la aer curat şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respiraţie.
P305+P351+P338: În caz de contact cu ochii: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
P331: Nu provocați voma.
P391: Colectați scurgerile de produs.
P405: A se depozita sub cheie.
P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o instalație de eliminare a deşeurilor periculoase, conform reglementarilor în vigoare.
SP1: A nu se contamina apa cu produsul său cu ambalajul său. A nu se curăța echipamentul de aplicare în apropierea apelor de suprafaţă/a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri.
SPe3: Pentru protecţia organismelor acvatice trebuie să se respecte o zonă netratată tampon de 15 m până la apele de suprafaţă.

CATEGORIA DE PERICOL DE TOXICITATE ACUTA ORALA IV: Produsul poate fi periculos pentru albine. Evitaţi stropirile in timpul infloririi. 

GRUPA DE TOXICITATE: IV

A se utiliza numai pentru scopul pentru care a fost omologat şi în conformitate cu instrucțiunile alăturate. Riscurile asupra utilizatorilor şi a mediului înconjurător pot fi evitate numai dacă se vor respecta recomandările din prezenta etichetă. Citiți întotdeauna eticheta înainte de utilizare.

PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE: Dafne 250 EC conține 250 g/l Difenoconazol şi se prezintă sub formă de lichid limpede, omogen de culoarea galben-pai, miros caracteristic.

MOD DE ACŢIUNE: Dafne 250 EC este un fungicid din clasa triazolilor, cu acțiune sistemică, preventivă şi curativă. După tratament substanța activă pătrunde în plantă şi este distribuită acropetal în toate părţile verzi ale plantei unde blochează dezvoltarea ciupercilor patogene prin inhibarea ciclului biosintezei sterolilor din pereţii celulari.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE: Produsul se utilizează preventiv sau imediat după observarea primelor simptome de boală, conform indicațiilor din tabel.

METODA DE APLICARE:

Mar:

Perioada de aplicare: Combaterea rapǎnului: De la faza de buton verde până la sfârsitul înfloritului, BBCH 56-69.

Numărul maxim de tratamente în perioada de vegetaţie: 3.
Intervalul dintre tratamente: Cel puțin 10-14 zile.
Cantitatea recomandată de apă: 750 l/ha.
Cantitatea de soluție de stropire trebuie ajustată la dimensiunea pomilor şi la faza de dezvoltare a acestora.
Tehnica de stropire recomandată: Picături medii.

Sfeclă de zahăr:

Produsul se aplică imediat după apariția primelor simptome ale bolii, de la stadiul de creştere a rozetei, în intervalul de dezvoltare: BBCH 37-45.

Numărul maxim de tratamente în perioada de vegetaţie: 2.
Cantitatea recomandată de apă: 200-300 l/ha.
Intervalul dintre tratamente: Cel puțin 14-21 zile.
Tehnica de stropire recomandată: Picături medii.

Cartof:

Perioada de aplicare: Produsul trebuie utilizat în mod preventiv sau imediat după apariţia primelor simptome ale boli, începând cu faza primelor inflorescente individuale vizibile (1-2 mm), de la prima inflorescenţă pe tulpina principală până la începutul fazei de îngălbenire a frunzelor (BBCH 51-91).

Numărul maxim de tratamente în perioada de vegetaţie: 4.
Intervalul între tratamente: Cel puțin 10-14 zile.
Cantitatea recomandată de apă: 200-400 l/ha.
Tehnica de stropire recomandată: Picături medii.

Grâu de toamnă:

Perioada de aplicare: Produsul trebuie utilizat preventiv sau imediat după observarea primelor simptome de boală, începând cu faza celui de-al treilea nod (BBCH 33) până la faza totală de înfrățire (BBCH 55). Produsul poate fi aplicat 1-2 ori pe sezon, la intervale de 14-21 zile. În cazul necesității de efectuare a două tratamente, primul tratament se recomandă să fie făcut în faza celui de-al doilea nod (BBCH 33) până la faza de creştere a frunzei stindard (stadiul incipient de dezvoltare a spicului) (BBCH 41), iar al doilea tratament de la începutul fazei înspicării (BBCH 53-55).

Numărul maxim de tratamente în perioada de vegetaţie: 2.
Intervalul dintre tratamente: Cel puțin 14 zile.
Cantitatea recomandată de apă: 200-300 l/ha.
Tehnica de stropire recomandată: Picături medii.

Secară de toamnă:

Perioada de aplicare: Produsul trebuie utilizat preventiv sau imediat după observarea primelor simptome de boală, de la faza celui de-al patrulea nod (BBCH 34) până la faza totală de înfrățire (BBCH 55). Produsul se aplică 1-2 ori pe sezon, la intervale de 14-21 zile. În cazul necesității de efectuare a două tratamente, primul tratament se recomandă să fie făcut în faza celui de-al patrulea nod (BBCH 34) până la faza de creştere a frunzei pavilion (stadiul incipient de dezvoltare al spicului) (BBCH 41), iar al doilea tratament, de la începutul fazei de înspicării (BBCH 53-55).

Numărul maxim de tratamente în perioada de vegetaţie: 2.
Intervalul dintre tratamente: Cel puțin 14 zile.
Cantitatea recomandată de apă: 200-300 l/ha.
Tehnica de stropire recomandată: Picături medii.

Grâu de toamnă:

Perioada de aplicare: Produsul trebuie utilizat preventiv sau imediat după observarea primelor simptome de boală, începând cu faza celui de-al treilea nod (BBCH 33) până la faza totală de înfrățire (BBCH 55). Produsul poate fi aplicat 1-2 ori pe sezon, la intervale de 14-21 zile. În cazul necesității de efectuare a două tratamente, primul tratament se recomandă să fie făcut în faza celui de-al doilea nod (BBCH 33) până la faza de creştere a frunzei stindard (stadiul incipient de dezvoltare a spicului) (BBCH 41), iar al doilea tratament de la începutul fazei înspicării (BBCH 53-55).

Numărul maxim de tratamente în perioada de vegetaţie: 2.
Intervalul dintre tratamente: Cel puțin 14 zile.
Cantitatea recomandată de apă: 200-300 l/ha.
Tehnica de stropire recomandată: Picături medii.

Secară de toamnă:

Perioada de aplicare: Produsul trebuie utilizat preventiv sau imediat după observarea primelor simptome de boală, de la faza celui de-al patrulea nod (BBCH 34) până la faza totală de înfrățire (BBCH 55). Produsul se aplică 1-2 ori pe sezon, la intervale de 14-21 zile. În cazul necesității de efectuare a două tratamente, primul tratament se recomandă să fie făcut în faza celui de-al patrulea nod (BBCH 34) până la faza de creştere a frunzei pavilion (stadiul incipient de dezvoltare al spicului) (BBCH 41), iar al doilea tratament, de la începutul fazei de înspicării (BBCH 53-55).

Numărul maxim de tratamente în perioada de vegetaţie: 2
Intervalul dintre tratamente: Cel puțin 14 zile.
Cantitatea recomandată de apă: 200-300 l/ha.
Tehnica de stropire recomandată: Picături medii.

Triticale de toamnă:

Perioada de aplicare: Produsul trebuie utilizat preventiv sau imediat după observarea primelor simptome de boală în faza celui de-al treilea nod (BBCH 33) până la faza totală de înfrățire (BBCH 55). Produsul poate fi aplicat 1-2 ori pe sezon, la intervale de 14-21 zile. În cazul necesității de efectuare a două tratamente, primul tratament se recomandă să fie făcut începând cu faza celui de-al doilea nod (BBCH 33) până la faza de creştere a frunzei pavilion (stadiul incipient de dezvoltare al spicului) (BBCH 41), iar al doilea tratament, de la începutul fazei inspicării (BBCH 53-55).

Numărul maxim de tratamente în perioada de vegetaţie: 2.
Intervalul dintre tratamente: cel puţin 14 zile.
Cantitatea recomandată de apă: 200-300 l/ha
Tehnica de stropire recomandată: picături medii.

Orz de primăvară:

Perioada de aplicare: Produsul trebuie utilizat preventiv sau imediat după observarea primelor simptome de boală în faza celui de-al treilea nod (BBCH 33) până la faza totală de înfrăţire(BBCH 55). Produsul se aplică 1-2 ori pe sezon, la intervale de 14-21 zile. În cazul necesității de efectuare a două tratamente, primul tratament se recomandă să fie făcut în faza celui de-al doilea nod (BBCH 33) până la faza de creştere a frunzei stindard (stadiul incipient de dezvoltare al spicului) (BBCH 41), iar al doilea tratament, de la începutul fazei înspicării (BBCH 51-54).

Numărul maxim de tratamente în perioada de vegetaţie: 2.
Intervalul dintre tratamente: Cel puţin 14 zile. 
Cantitatea recomandată de apă: 200-300L/ha.
Tehnica de stropire recomandată: Picături medii.

Rapiţă:

Schema 1 (două tratamente- toamna şi primăvara) 

- Primul tratament (toamna): Doza maximă/recomandată pentru o singură aplicare: Dafne 250 EC 0.5 l/ha.

- Al doilea tratament (primăvara): Doza maximă/recomandată pentru o singură aplicare: Dafne 250 EC 0.5 l/ha.

Perioada de aplicare: Produsul trebuie utilizat preventiv sau imediat după observarea primelor semne de boală. Primul tratament trebuie efectuat toamna, de la faza primei frunze până la faza frunzei a opta (BBCH 11-18). Al doilea tratament trebuie efectuat primăvara, în faza de creştere a tulpinii principale, de la faza de al doilea internod până la faza a nouă sau mai multe internoduri vizibile (BBCH 32-39).

Numărul de tratamente: 2
Intervalul dintre tratamente: 169-217

Schema 2 (un singur tratament - primăvara)

Doza maximă/recomndată pentru o singură aplicare: Dafne 250 EC 0,6 l/ha Perioada de aplicare: tratamentul trebuie efectuat primăvara, în faza de creştere a tulpinii principale, de la al 2 internod vizibil până la faza celor 9 sau mai multe internoduri vizibile (BBCH 32-39). Preparatul trebuie utilizat preventiv sau imediat după observarea primelor semne de boală. Numărul de tratamente: 1

ATENŢIE: Produsul Dafne 250 EC se recomandă a fi utilizat în amestec cu produsul Zizan 500 SC pentru a previni suplimentar, creşterea excesivă a plantelor e rapiță în primăvară (limitarea alungirii tulpinii principale) şi astfel, îmbunătăţeşte aspectul culturii de rapiță.

Numărul maxim de tratamente în perioada de vegetaţie: 2 (1 tratament toamna şi/sau 1 tratament primăvara).
Cantitatea recomandată de apă: 200-300 l/ha.
Tehnica de stropire recomandată: Picături medii.

MĂSURI DE PRECAUŢIE ŞI RECOMANDĂRI DE UTILIZARE LEGATE DE BUNA PRACTICĂ ÎN AGRICULTURĂ: Perioada de la ultima aplicare a produsului până la data recoltării culturii (perioada de pauză):

Sfeclă de zahăr - 62 zile.
Răpiță de toamnă - 68 zile.
Grâu de toamnă - 61 zile, Răpiță de toamnă-65 zile. 
Secară de toamnă - 67 zile.
Orz de primăvară - 45 zile.
Cartof - 14 zile.
Măr - 28 zile.

PREGĂTIREA SOLUŢIEI: Asiguraţi-vă că echipamentul de stropit este curat şi în bună stare de funcţionare. Înaintea utilizării este necesară calibrarea echipamentului pentru asigurarea uniformității stropirii. Înainte de prepararea soluţiei de stropit stabiliți exact cantitatea de produs şi apă necesare. Înainte de utilizarea produsului agitați conţinutul ambalajului. Cantitatea măsurată de produs se adaugă în rezervorul maşinii de stropit umplut parţial cu apă, având agitatorul în funcțiune. Ambalajul golit trebuie clătit de trei ori cu apă şi apa de clătire adăugată în rezervorul maşinii de stropit şi se completează apoi cu apă până la cantitatea necesară. Dacă echipamentul de stropit care nu este echipat cu un agitator hidraulic, după adăugarea produsului, trebuie să amestecați mecanic soluția din rezervor. În cazul întreruperilor în pulverizare, înainte de reluarea tratamentului, trebuie să amestecaţi bine soluția din rezervorul de pulverizare.

COMPATIBILITATE: Dafne 250 EC este compatibil cu majoritatea produselor de uz fitosanitar. Pentru a creşte eficacitatea produsul Dafne 250EC producătorul recomanda utilizarea produsului în amestec cu produsul Zizan 500 SC. Înainte de orice amestec, pentru a evita eventuale incompatibilități ce pot apărea între substanțele de amestec, se vor efectua teste fizice şi biologice pe cultura respectivă.

FITOTOXICITATE: Dacă produsul este aplicat conform instrucţiunilor, acesta nu manifestă fitotoxicitate.

INDICATII SI LIMITARI: Perioada de la ultima aplicare a preparatului pe plante furajere până la data în care animalele pot fi hrănite cu aceste plante (perioada de aşteptare pentru furaje): Părţile verzi ale rapiței nu trebuie utilizarte ca hrană pentru animale. În cazul semințelor de rapiță, cereale şi sfeclă, perioada de aşteptare cuprinde şi perioada de aşteptare pentru furaje.

1. Produsul trebuie utilizat la o temperatură a aerului de peste 12°C. 
2. Produsul utilizat la doza recomandată poate prezenta un nivelul mediu de combatere a făinării mărului.
3. În timpul utilizării preparatului nu permiteți deriva soluției de stropit pe culturile sau terenurile învecinate şi suprapunerea acesteia pe benzile de stropite şi porțiunile de teren vecine.
4. După utilizarea produsului la cereale (mai ales atunci când este utilizat în combinație cu un alt produs de protecție a plantelor), mai ales atunci când apar condiții nefavorabile pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor după tratament, pot apărea, printre altele, simptome tranzitorii de fitotoxicitate, cum ar fi cloroză, dar care nu afectează dezvoltarea ulterioară a plantelor sau produţia.
5. Produsul conţine substanța activă difenoconazol - compus din grupa triazolilor, inhibitor al biosintezei sterolilor un inhibitor de demetilare (SBI-DMI, conf. FRAC grupul 3). Ca parte a strategiei anti-rezistență, se recomandă utilizarea produsului:
- Numai în dozele recomandate, conform etichetei,
- Alternant cu fungicide care conţin o substanță activă care aparţine altor grupe chimice cu un mecanism de acţiune diferit.
6. Nu aplicați pe culturi care suferă de stres (secetă, temperaturi extreme, deficiențe nutritive, atac de boli sau dăunători, stagnare a apei sau alți factori ce reduc creşterea).

CURĂŢAREA ECHIPAMENTULUI DE STROPIT: Goliți complet echipamentul de stropit imediat după terminarea tratamentului. Spălați rezervorul de stropit cu apă curată. Apa rezultată în urma spălării se aplică pe cultura tratată. Urmaţi procedurile de spălare pentru astfel de echipamente şi produse şi folosiți agenți de curățare adecvaţi. Duzele şi filtrele trebuie îndepărtate şi curățate separat cu un agent de curăţare recomandat. Nu spălați echipamentul în vecinătatea bunurilor şi a surselor de apă. Nu evacuați deşeurile în sistemul sanitar de canalizare.

MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI: Înainte de utilizarea produsului trebuie informate despre acest fapt toate părţile interesate care pot fi expuse la deriva soluției de stropire şi care au solicitat asemenea informaţii. Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumați în timpul utilizării produsului. Purtaţi mănuşi de protecție, protecția ochilor sau a feţei şi îmbrăcăminte de protecție pentru protejarea împotriva impactului produselor de protecție a plantelor în timpul preparării soluţiei de stropire şi în timpul tratamentului. Utilizaţi mănuşi de protecţie şi îmbrăcăminte de lucru când intrați în zona tratată. Spălați bine mâinile după utilizare. Scoateti hainele contaminate şi spălați-le înainte de reutilizare. Perioada din momentul aplicării preparatului până la data în care în zona în care a fost aplicat preparatul pot intra oameni şi animale (perioada de profilaxie): Nu intraţi până când lichidul pulverizat nu va fi complet uscat pe suprafața plantelor. Se va evita contactul produsului cu ochii, pielea şi îmbrăcămintea. Pentru a evita riscurile de expunere prin contaminare cu produsul, în timpul lucrului se va purta obligatoriu echipament de protecție adecvat. În timpul lucrului nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului, înaintea pauzelor şi a meselor se vor spăla mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun. Echipamentul de protecție se va spăla separat de îmbrăcămintea obişnuită. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semințele sau ambalajele acestora. A nu se lasa produsul la îndemâna copiilor, personelor bolnave, femeilor gravide sau care alăptează, bătrânilor şi a altor persoane neautorizate şi în zonele de acces ale animalelor.

METODELE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL ÎN CAZ DE INTOXICARE: În cazul contactului cu pielea: Îndepărtaţi hainele contaminate. A se spăla pielea imediat cu multă apă şi săpun. În caz de iritare sau erupții cutanate, cereţi sfatul medicului. În cazul contactului cu ochii: Clătiți imediat cu multă apă având pleoapele deschise. Consultați oftalmologul. În cazul inhalării: Scoateți sau transportați victima la aer curat. Dacă este necesar, se va administra oxigen sau respirație artificială. În cazul unei intoxicaţii puternice cereţi sfatul medicului. În cazul ingestiei: A nu se provoca voma fără consultarea medicului. Se va clăti gura cu apă. Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane aflată în stare de inconştienţă. Solicitați ajutorul medicului. Aplicați tratament simptomatic. În cazul oricărei expuneri cereți ajutorul medicului şi prezentaţi eticheta dacă este posibil.

MĂSURI DE PROTECŢIA MEDIULUI: Nu contaminați apele cu preparatul de uz fitosanitar sau cu ambalajul acestuia. Nu spălați echipamentul în apropierea apelor de suprafaţă. Evitați contaminarea apelor prin şanţuri de scurgere de la gospodării şi drumuri. În vederea protecţiei plantelor care nu constituie ținta acţionării preparatului, este necesară stabilirea zonei de protecţie cu o lăţime de 1 m de la terenurile nefolosite în scopuri agricole. 

În cazul culturilor de cerealelor: În vederea protecției organismelor acvatice este necesară stabilirea zonei de protecție cu o lățime de 15 m de la bazinele şi cursurile de apă. 

În cazul culturilor de sfeclă, rapitei sau cartof: În vederea protecției organismelor acvatice este necesară stabilirea zonei de protecție cu o lățime de 15 m faţă de bazinele şi cursurile de apă.

În cazul plantatiilor de măr: În vederea protecției organismelor acvatice este necesară stabilirea zonei de protecție cu o lățime de 20 m faţă de bazinele şi cursurile de apă. În vederea protecţiei plantelor care nu constituie ținta de acţiune a produsului, este necesară stabilirea zonei de protecţie cu o lățime de 3 m faţă de terenurile nefolosite în scopuri agricole. Se recomandă utilizarea produsului în afara perioadelor de activitate a albinelor.

MĂSURI ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ: Folosiți echipamentul individual de protecție (îmbrăcăminte de protecție, mănuşi, mască de protecție). Nu permiteţi ca produsul să pătrundă în sistemele de canalizare, apele de suprafaţă, pânza de apă freatică. În caz de pătrundere în cursurile de apă, sol sau canalizare, informați imediat autoritățile competente. Strângeți materialul împrăştiat folosind materiale absorbante (ex.nisip, pământ) şi transferați-l într-un container special, marcat, în scopul îndepărtării ca deşeu de pesticide. Acesta se va elimina conform reglementărilor în vigoare.

MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR: Incendiul poate fi stins cu spumă, produse chimice uscate, dioxid de carbon şi dacă este necesar cu ceaţă de apă. Nu se va folosi jet de apă puternic pentru stingerea incendiului. Se vor lua măsuri pentru prevenirea contaminării apei freatice şi a solului cu agentul folosit la stingerea incendiului. În timpul arderii se pot produce gaze periculoase. A nu se inhala fumul, gazele sau vaporii rezultati. Se va folosi echipament de protecție adecvat şi complet, rezistent la substanțe chimice şi aparat de respirat autonom. Reziduurile rezultate din incendiu se vor elimina conform reglementărilor locale în vigoare. In condiţii normale de depozitare, transport si manipulare produsul nu este oxidant sau infamabil.

METODELE DE DEZACTIVARE ŞI DISTRUGERE A AMBALAJULUI GOLIT: Se interzice utilizarea ambalajelor produselor de uz fitosanitar golite pentru alte scopuri. Produsul neutilizat trebuie transmis entității autorizate să primească deşeuri periculoase. Ambalajul golit se clateste de 3 ori iar apa de cllatire se adauga la solutia de stropire dupa care se recomandă ca ambalajul sa fie returnat vânzătorului de produse fitosanitare sau poate fi tratat ca deşeu municipal. Dacă aveţi dubii în ceea ce priveşte manipularea ambalajelor consultati un vânzător de produse fitosanitare.

MANIPULAREA REZIDUURILOR DE PRODUS ŞI SPĂLAREA ECHIPAMENTELOR: Resturile de produs şi apa folosită pentru spălarea echipamentului trebuie:

- Utilizate după o diluare prealabilă, pe suprafața pe care a fost efectuat tratamentul, dacă acest lucru este posibil.
- Eliminate folosind o soluție tehnică pentru a asigura degradarea biologică a substanțelor active din produsele fitosanitare.
- Eliminate în alt mod, în conformitate cu prevederile privind gestionarea deşeurile. După lucru echipamentele de lucru se spală foarte bine.

CONDIŢII DE DEPOZITARE ŞI TRANSPORT: Produsul se va depozita numai în ambalajul original, în încăperi uscate, ventilate, destinate în exclusivitate pesticidelor, fără acţiunea directă a soarelui şi a căldurii, departe de orice surse de căldură. A nu se depozita în apropierea alimentelor, băuturilor şi hranei animalelor. A nu se lăsa la îndemâna copiilor sau a personalului neautorizat şi în zonele de acces ale animalelor. Transportul se va efectua ferit de intemperii şi căldură. Pe timpul manipulării, transportului şi al depozitării se vor lua obligatoriu toate măsurile de protecţie a muncii, PSI, prevăzute de legile în vigoare. Temperatura de depozitare este peste 5°C şi cel mult 30°C.

ÎN ATENŢIA UTILIZATORULUI: Producătorul nu poate verifica modul de păstrare, manipulare şi de utilizare al produsului şi de aceea îşi declină orice responsabilitate faţă de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă. 

NOTĂ: Orice nerespectare a indicaţiilor de mai sus va duce la diminuarea eficacităţii produsului sau chiar la un eşec total.

CERTIFICAT DE OMOLOGARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA: 21-4-22-02-0921 DIN 13.04.2023.

TERMEN DE VALABILITATE: 2 ani de la data fabricaţiei.

SKU : Q712

Producător : Innvigo Sp.z.o.o

Țara producătorului : Polonia

Dafne 250 EC

1 l

955 mdl

În stoc
Icon

Livrare în toată Moldova

Icon

Ridicare Vezi pe hartă

Produse similare

25 kg
2200 mdl
1 kg
1170 mdl
25 buc x 3 ml
350 mdl
30 g
16 mdl
1 kg
1775 mdl
10 buc x 2.5 ml
140 mdl
50 ml
165 mdl
0.5 kg
1250 mdl
1 l
1320 mdl

Reducere-15%

1 l
1000 mdl 849 mdl
Produs adăugat în coș