Descriere
Disponibilitate

ZIZAN 500 SC - fungicid sistemic pentru combaterea bolilor din culturile de grâu de toamnă, triticale de toamnă, secară de toamnă, orz de primăvară, rapită de toamnă.

CONȚINUT ÎN SUBSTANȚĂ ACTIVĂ: 500 g/l Tebuconazol (CAS: 107534-96-3)

FORMULARE: Suspensie concentrată, SC.

CATEGORIE DE UTILIZATORI: Profesionali.

H302: Nociv în caz de înghițire.
H361: Susceptibil de a dăuna fătului.
H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
EUH 401: Pentru evitarea riscului pentru oameni și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare. 
P273: Evitați dispersia în mediu.
P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.
P301+P312: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.
308+P313: În caz de expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.
P391: Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.
P501: Aruncați conținutul/recipientul la o instalație de eliminare a deșeurilor periculoase, conform reglementărilor în vigoare.

SP1: A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său. A nu se curăța echipamentul de aplicare în apropierea apelor de suprafață / a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri.
SPe3: Pentru protecția organismelor acvatice, respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apele de suprafață.

CATEGORIA DE PERICOL DE TOXICITATE ACUTĂ ORALĂ IV: Produsul este periculos pentru albine. Evitați stropirile în timpul înfloririi.

GRUPA DE TOXICITATE: IV

A se utiliza numai pentru scopul pentru care a fost omologat și în conformitate cu instrucțiunile alăturate. Riscurile asupra utilizatorilor și a mediului înconjurător pot fi evitate numai dacă se vor respecta recomandările din prezenta etichetă. Citiți întotdeauna eticheta înainte de utilizare.

MODUL DE ACȚIUNE: Zizan 500 SC conține 500 g/l Tebuconazol și se prezintă sub formă de suspensie concentrată omogenă, de culoare albă și miros caracteristic. Zizan 500 SC este un fungicid triazolic, sistemic cu acțiune preventivă și curativă, care acționează prin blocarea sintezei de ergosterol în celulele organismelor patogene.

MOD DE UTILIZARE: Preparatul trebuie utilizat preventiv sau imediat după observarea primelor simptome de boală, conform indicațiilor din tabel. 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE: Produsul este destinat utilizării cu ajutorul pulverizatoarelor de câmp cu autopropulsie sau cu ajutorul tractorului. Cantitatea de apă recomandată: 200-300 l/ha la fiecare tratament pentru toate culturile. Pulverizarea recomandată: Picurare medie.

Produsul Zizan 500 SC este omologat la următoarele culturi: 

Grâu de toamnă 

Doza maximă / recomandată de produs pentru o singură utilizare: 0.5 l/ha 
Perioadă de aplicare: utilizați produsul ca măsură de precauție sau în cazul apariției primelor simptome ale bolilor, de la faza celui de al 3-lea nod până la faza de spic (BBCH 33-59). Produsul poate fi utilizat 1-2 ori pe sezon, la un interval de 21 zile. În cazul necesității efectuării a două tratamente, se recomandă ca primul tratament să fie efectuat de la faza celui de al 3-lea nod până la faza apariției frunzei stindard (BBCH 33-41), iar cel de al doilea tratament de la faza primelor spiculete vizibile până la sfârșitul înspicării (BBCH 49-59). 
Numărul maxim de tratamente în sezonul vegetativ: 2. 
Interval între tratamente: Cel puțin 21 zile.

Triticale de toamnă 

Doza maximă / recomandată de produs pentru o singură utilizare: 0.5 l/ha. 
Perioada de aplicare: utilizați produsul ca măsură de precauție sau în cazul apariției primelor simptome ale bolilor, de la faza celui de al 4-lea nod (BBCH 34) până la faza de spic, când 70% din inflorescență este vizibilă (BBCH 57). Produsul poate fi utilizat 1-2 ori pe sezon, la un interval de 21 zile. În cazul necesității efectuării a două tratamente, se recomandă ca primul tratament să fie efectuat de la faza celui de al 4-lea nod (BBCH 34) până la apariția frunzei stindard (BBCH 41), iar cel de al doilea tratament de la faza primelor spiculețe vizibile (BBCH 49) până la faza de înspicare, când 70% din inflorescență este vizibilă (BBCH 57). 
Numărul maxim de tratamente în sezonul vegetativ: 2. 
Interval între tratamente: Cel puțin 21 zile.

Secară de toamnă

Doza maximă / recomandată de produs pentru o singură utilizare: 0.5 l/ha. 
Perioadă de aplicare: utilizați produsul ca măsură de precauție sau în cazul apariției primelor simptome ale bolilor, de la faza celui de al 3-lea nod până la faza de spic (BBCH 33-59). Produsul poate fi utilizat 1-2 ori pe sezon, la un interval de 21 zile. În cazul necesității efectuării a două tratamente, se recomandă ca primul tratament să fie efectuat de la faza celui de al 3-lea nod până la faza apariției frunzei stindard (BBCH 33-41), iar cel de al doilea tratament de la început până la sfârșitul înspicării (BBCH 51-59). 
Numărul maxim de tratamente în sezonul vegetativ: 2.
Interval între tratamente: Cel puțin 21 zile.

Orz de primăvară 

Doza maximă/recomandată de produs pentru o singură utilizare: 0.5 l/ha. 
Perioadă de aplicare: Utilizați produsul ca măsură de precauție sau în cazul apariției primelor simptome ale bolilor, de la faza celui de al 3-lea nod până la faza de spic, când 60% din inflorescență este vizibilă (BBCH 33-56). Produsul poate fi utilizat 1-2 ori pe sezon, la un interval de 21 zile. În cazul necesității efectuării a două tratamente, se recomandă ca primul tratament să fie efectuat de la faza celui de al 3-lea nod (BBCH 33-41) până la faza apariției frunzei stindard (BBCH 33-41), iar cel de al doilea tratament de la faza primelor spice vizibile până la sfârșitul fazei de spic, când 60% din inflorescență este vizibilă (BBCH 49-56). 
Numărul maxim de tratamente în sezonul vegetativ: 2. 
Interval între tratamente: Cel puțin 21 zile.

Rapiță de toamnă

Alternarioză, Fomoza, Cilindrosporioză 
Doza maximă/recomandată de produs pentru o singură utilizare: 0.5 l/ha.
Perioada de aplicare: Produsul trebuie utilizat preventiv sau imediat după ce s-au observat primele simptome ale bolilor, primăvara, din faza primului internod vizibil până la apariția mugurilor de flori (BBCH 31-51). 
Numărul maxim de tratamente în sezonul vegetativ: 1 (primăvara).

Alternarioza și Fomoza

Două tratamente - toamna și primăvară:

Primul tratament (toamna): Doza maximă/recomandată de produs pentru o singură utilizare: 0.4 l/ha
Al doilea tratament (primăvară): Doza maximă/recomandată de produs pentru o singură utilizare: 0.5 l/ha
Perioada de aplicare: Utilizați produsul preventiv sau imediat după observarea primelor simptome ale bolilor. Efectuați primul tratament toamna de la prima fază a frunzelor până la opt frunze (BBCH 11-18). Al doilea tratament trebuie efectuat primăvara în faza de creștere a lăstarilor principali de la al doilea internod vizibil până la faza de nouă sau mai multe internoduri vizibile (BBCH 32-39). Utilizați produsul preventiv sau imediat după observarea primelor simptome ale bolilor. 
Număr maxim de tratamente în sezonul de vegetație: 2 (1 tratament toamna și 1 tratament primăvara).
Utilizarea produsului Zizan 500 SC previne creșterea excesivă a plantelor (limitând creșterea alungirii lăstarului principal) și astfel îmbunătățește ramificarea plantelor de rapiță.

MĂSURI DE PRECAUȚIE ȘI RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZARE CONFORM BUNELOR PRACTICI AGRICOLE:

1. Produsul trebuie utilizat la o temperatură a aerului mai mare de 12°C.
2. În perioada de utilizare a produsului, evitați:
- Deriva soluției de stropit pe culturile învecinate,
- Aplicarea soluției de stropit pe punctele de contact ale benzilor de tratament și capetele de rând.
Produsul conține o substanță activă din grupa triazolilor (inhibitori ai biosintezei sterolului - inhibitori de demetilare, SBI-DMI, grupa 3 FRAC). 
3. Ca parte a strategiei de management al rezistenței, se recomandă următoarele:
- Nu utilizați produsul în doze mai mici decât cele recomandate,
- Respectarea numărului maxim de tratamente permise în sezonul vegetativ,
- Utilizarea alternativă a produselor de protecție a plantelor. În cazul în care sunt necesare tratamente ulterioare, se recomandă folosirea alternativă de produse fungicide care conțin substanțe active aparținând altor grupe chimice cu un mecanism diferit de acțiune.

COMPATIBILITATE: Zizan 500 SC este compatibil cu majoritatea produselor de uz fitosanitar. Pentru o mai bună eficiență în combaterea bolilor la cultura de grâu și rapiță, produsul Zizan 500 SC poate fi utilizat împreună cu produsul Dafne 250 EC (Difenoconazol 250 g/I) în următoarele condiții:

Grâu:

0.4 l/ha Zizan 500 SC + 0,3 L/ha Dafne 250 EC; Se utilizează preventiv sau imediat după observarea primelor simptome de boală, de la faza celui de-al 3-lea nod până la BBCH 55 (50% din inflorescențe vizibile).

Rapiță:

Schema 1: Tratamente.
Primul tratament toamna: 0.4 l/ha Zizan 500 SC + 0.3 l/ha Dafne 250 EC, Al doilea tratament primăvară: 0.5 l/ha Zizan 500 SC
Primul tratament trebuie efectuat de la faza frunzei a treia până la faza frunzei a șaptea (BBCH 13-17). Cel de-al doilea tratament se efectuează de la începutul fazei de alungire a tulpinii până la faza de dezvoltare a mugurilor de flori - muguri de flori singulari vizibili (BBCH 30-55) sau de la începutul fazei de înflorire până la sfârșitul fazei de înflorire (BBCH 61-68). Produsul trebuie utilizat preventiv sau imediat după observarea primelor semne de boală.

Schema 2: Un singur tratament.
0.25 l/ha Zizan 500 SC + 0.5 l/ha Dafne 250 EC.
Perioada de aplicare: Produsul trebuie utilizat preventiv sau imediat după observarea primelor simptome de boală, primăvara, de la faza cu 1 internod vizibil până la apariția bobocilor de flori (BBCH 31-51). 

FITOTOXICITATE: Dacă produsul este aplicat conform instrucțiunilor, acesta nu manifestă fitotoxicitate.

TIMP DE PAUZĂ: Perioada de la ultima aplicare a produsului până la data recoltării culturii (perioada de pauză):

În cazul utilizării numai a agentului Zizan 500 SC:
- Grâu de toamnă, triticale de toamnă, secară de toamnă și orz de primăvară - 35 de zile.
- Rapiță de toamnă - 68 de zile.
În cazul utilizării produsului Zizan 500 SC în amestec cu Dafne 250 EC:
- Grâu de toamnă, 67 de zile,
- Rapiță de toamnă - 68 de zile
Perioada de aplicarea produsului până în ziua în care oamenii și animalele pot intra în zona tratată cu produsul Zizan 500 SC (perioada de prevenție): 1 zi.

Perioada de la ultima aplicare a produsului privind plantele furajere până în ziua în care animalele pot fi hrănite cu aceste plante (perioada de carență pentru furaje): Părțile verzi ale rapiței nu pot fi destinate pentru a fi folosite ca furaje. În cazul semințelor de rapiță și a cerealelor perioada de carentă stabilită acoperă perioada de carență pentru furaje.

PREGĂTIREA SOLUȚIEI DE STROPIT: Pregătiți soluția de stropit doar înainte de utilizare. Adăugați cantitatea măsurată de produs într-un rezervor de pulverizare umplut până la jumătate cu apă (cu agitatorul pornit!). Recipientele golite trebuie clătite de trei ori cu apă, iar apa de clătire trebuie adăugată în rezervorul dispozitivului de pulverizare cu soluția de stropire și completați cu apă până la cantitatea necesară, menținând agitarea continuă a soluției. Dacă echipamentul de pulverizare nu este echipat cu un agitator hidraulic, se amestecă mecanic soluția preparată. În cazul întreruperilor în pulverizare, înainte de a relua aplicarea, amestecați foarte bine lichidul din rezervorul de pulverizare.

MANIPULAREA REZIDUURILOR ȘI SPĂLAREA ECHIPAMENTULUI: Resturile de produs sau soluție de stropire rămase neutilizate după aplicarea tratamentului, se gestionează într-un mod care limitează riscul de contaminare a apelor de suprafață și subterane sau a solului, și anume:

- Se vor utiliza după o diluare corespunzătoare pe suprafața pe care a fost efectuat tratamentul, dacă este posibil sau
- Se vor neutraliza prin utilizarea unor soluții tehnice care să asigure degradarea biologică a substanțelor active din produsele de protecție a plantelor sau
- Se vor neutraliza în alt mod care este în conformitate cu prevederile legislative privind gestionarea deșeurilor.

După lucru, spălați foarte bine echipamentele. Cu apa folosită pentru spălarea echipamentului, procedați la fel ca și în cazul unui lichid rezidual, utilizând același echipament de protecție individuală.

MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI: Înainte de a aplica produsul, trebuie să informați despre acest fapt toate părțile interesate care ar putea fi expuse la deriva soluției de stropire și care au solicitat astfel de informații.

PROTECȚIA UTILIZATORULUI PREPARATULUI DE UZ FITOSANITAR: Nu mâncați, nu beți și nu fumați atunci când utilizați produsul. Purtați mănuși de protecție și îmbrăcăminte de protecție care protejează împotriva efectelor agenților de protecție a plantelor, în timpul preparării lichidului și în timpul efectuării tratamentului. Nu pulverizați în ochi, pe piele sau pe îmbrăcăminte. Îmbrăcămintea contaminată trebuie dată jos și spălată înainte de refolosire. Evitați inhalarea lichidului pulverizat. După utilizare, spălați foarte bine mâinile.

CONDIȚII PENTRU DEPOZITAREA ȘI ELIMINAREA IN SIGURANȚĂ A PRODUSULUI DE PROTECȚIA PLANTELOR ȘI AMBALAJELOR ACESTUIA: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Depozitați produsul de protecție a plantelor:

- În locuri sau instalații în care au fost aplicate soluții adecvate pentru a preveni contaminarea mediului și accesul terților;
- În ambalajul original, într-un mod care să prevină contactul cu alimente, băuturi sau furaje;
- La o temperatură de 0°C - 30°C.

Este interzisă folosirea ambalajelor golite de produse fitosanitare în alte scopuri. Produsul rămas neutilizat se va transmite unei entități autorizate să colecteze deșeuri periculoase. Ambalajele golite trebuie returnate vânzătorului de produse de protecție a plantelor ca substanțe periculoase.

INTERDICȚII ȘI LIMITĂRI: Nu contaminați apa cu produsul de protecție a plantelor sau cu ambalajul acestuia. Nu spălați echipamentele în apropierea apelor de suprafață. Evitați poluarea apei prin utilizarea unor șanțuri de drenare din ferme și drumuri. Pentru a proteja organismele acvatice, este necesar să se desemneze o zonă de protecție cu o lățime de 15 m de la rezervoarele și cursurile de apă. Pentru a proteja plantele și artropodele care nu reprezintă ținta de acționare a agentului, este necesar să se desemneze o zonă de protecție cu o lățime de 1 m de la terenurile care nu sunt utilizate din punct de vedere agricol. Este interzisă arderea ambalajelor produselor de uz fitosanitar pe cont propriu. Este interzisă reutilizarea ambalajelor golite ale preparatelor de uz fitosanitar în alte scopuri.

MĂSURI ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ: Folosiți echipamentul individual de protecție (îmbrăcăminte de protecție, mănuși, mască de protecție). Nu permiteți ca produsul să pătrundă în sistemele de canalizare, apele de suprafață, pânza de apă freatică. În caz de pătrundere în cursurile de apă, sol sau canalizare, informați imediat autoritățile competente. Strângeți materialul împrăștiat folosind materiale absorbante și transferați-l într-un container special, marcat, în scopul îndepărtării ca deșeu de pesticide. Acesta se va elimina conform reglementărilor în vigoare.

ÎN ATENȚIA UTILIZATORULUI: Producătorul nu poate verifica modul de păstrare, manipulare și de utilizare al produsului și de aceea își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă.

NOTĂ: Orice nerespectare a indicațiilor de mai sus va duce la diminuarea eficacității produsului sau chiar la un eșec total.

METODE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL ÎN CAZ DE INTOXICARE: Antidot: Lipsă, a se aplica tratament simptomatic.Dacă trebuie să solicitați sfatul medicului, arătați recipientul sau eticheta. În caz de expunere sau contact: Cereți sfat/consultați medicul.

PARTICULARITĂȚI EXPLOZIBILE ȘI/SAU INFLAMABILE: Produsul nu este inflamabil sau explozibil, dar totuși în caz de un incendiu, feriți produsul de foc.

CONDIȚII DE DEPOZITARE ȘI TRANSPORT: Produsul se va depozita numai în ambalajul original, în încăperi uscate, ventilate, destinate în exclusivitate pesticidelor, fără acțiunea directă a soarelui și a căldurii, departe de orice surse de căldură. A nu se depozita în apropierea alimentelor, băuturilor și hranei animalelor. A nu se lăsa la îndemâna copiilor sau a personalului neautorizat și în zonele de acces ale animalelor. Transportul se va efectua ferit de intemperii și căldură. Pe timpul manipulării, transportului și al depozitării se vor lua obligatoriu toate măsurile de protecție a muncii, PSI, prevăzute de legile în vigoare. Temperatura de depozitare este peste 0°C și cel mult 30 °C.

CERTIFICAT DE OMLOGARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA: 21-04-22-02-0925 DIN 13.04.2023

TERMEN DE VALABILITATE: 2 ani de la data fabricatiei.

MAGAZIN ONLINE com. Grătiești, M14 km. 260,96 În stoc 27
+373 788 33 038 Luni - Vineri: 08:00 - 17:00
Sâmbătă 08:00 - 14:00
AGROMAGAZIN ( GRĂTIEȘTI ) com. Grătiești, M14 km. 260,96 În stoc 5
+373 788 33 018 Luni - Duminică: 08:00 - 18:00
AGROMAGAZIN (CENTRU) or. Chișinău, str. Bulgară 47 În stoc 1
+373 788 33 711 Luni - Duminică: 08:00 - 18:00
AGROMAGAZIN (CENTRU) or. Chișinău, str. Armenească 50 Nu e disponibil
+373 788 33 400 Luni - Duminică: 08:00 - 18:00
AGROMAGAZIN (CENTRU) or. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam 63 Nu e disponibil
+373 788 33 588 Luni - Duminică: 08:00 - 18:00
AGROMAGAZIN (BOTANICA) or. Chișinău, str. Calea Basarabiei 8/8 A Nu e disponibil
+373 788 33 007 Luni - Duminică: 08:00 - 18:00
AGROMAGAZIN (BĂLȚI) or. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 2 Nu e disponibil
+373 788 33 636 Luni - Duminică: 08:00 - 18:00

SKU : Q532

Producător : Innvigo

Țara producătorului : Polonia

Zizan 500 SC

5 l

4470 mdl

În stoc (33)
Icon

Livrare în toată Moldova

Icon

Ridicare Vezi pe hartă

Produse similare

25 kg
2050 mdl
3 kg
1400 mdl
1 kg
1170 mdl
30 g
22 mdl

Nou!

1 l
780 mdl
1 kg
1600 mdl

Nou!

1 l
975 mdl
10 buc x 2.5 ml
140 mdl
50 ml
165 mdl
500 g
1250 mdl
1 l
1320 mdl
Produs adăugat în coș